
ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ— ᠬᠣᠶᠠᠷ

ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ—— ᠮᠥᠩᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠫᠷᠤᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ( ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ )

ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠡᠸᠤᠷᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠭᠯᠢᠮ᠄ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠥᠷᠥᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲᠸᠮ

2017 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 16᠄ 30-18᠄ 30 ᠳ᠋ᠤᠬᠣᠢᠲᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ 306

ᠬᠣᠶᠠᠷ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ

2017 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 16᠄ 30-18᠄ 30 ᠳ᠋ᠤᠬᠣᠢᠲᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ 309

ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ 1640 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ᠄ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠹᠠᠯᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ

2017 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 19᠄ 00-21᠄ 00 ᠳ᠋ᠤ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ 106

ᠳᠥᠷᠪᠡ᠂ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ

2017 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 16᠄ 30-18᠄ 30 ᠳ᠋ᠤᠬᠣᠢᠲᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ 109

ᠲᠠᠪᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠄ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠪᠠ ᠢᠵᠢᠯᠰᠢᠯ

2017 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 16᠄ 30-18᠄ 30 ᠳ᠋ᠤᠬᠣᠢᠲᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ 109

 